Klavis Oü Üldised Müügitingimused

 1. MÜÜGITINGIMUSTE OLEMUS JA KASUTUSALA
  1. Klavis üldised Müügitingimused kehtivad Klavis OÜ ja Ostja vahel sõlmitud kirjalike ja suuliste kokkulepete kohta.
  2. Käesolevad tingimused on koostatud lihtsustamaks ja täpsustamaks Müüja ja Ostja vahelisi õigussuhteid.
  3. Kehtib põhimõte "Kui ei tea, siis küsi", see tähendab Ostja peab kahtluse korral küsima infot Müüjalt. Kauba osas on Müüja avaldanud info ka oma koduleheküljel www.vineerimaailm.ee.
 2. MÕISTED
  1. Müüja - juriidiline isik Klavis OÜ, kes müüb oma tooteid ja teenuseid. Müüjat võib esindada tema seaduslik või lepingujärgne esindaja.
  2. Ostja - juriidline või füüsiline isik, kes ostab Klavis OÜ tooteid või teenuseid. Ostjat võib esindada tema seaduslik või lepingujärgne esindaja.
  3. Pooled - müüja ja ostja on ühiselt nimetatud, kui puudub vajadus nende eristamiseks. Pool - müüja või ostja eraldi nimetatuna.
  4. Müügitingimused - Müüja poolt koostatud tingimused, mis lihtsustavad ja täpsustavad müüja ja ostja vahelisi õigussuhteid.
  5. Kaup - müüja sortimendis olevad erinevad tooted. Pooled loevad Kaubaks ka pakutavaid teenuseid.
  6. Eritellimus - kaup, mis ei ole Müüja standardsortimendis või mis ei ole standardmõõdus.
  7. Tellimus - ostja poolt müüjale esitatud tellimus, kus on märgitud kauba kogus, liik, mõõdud jmt.
 3. KVALITEET
  1. Näidiseid ja kirjeldusi kasutatakse toodete kvaliteedi ligikaudseks määramiseks. Toodete puhul arvestatakse materjali looduslikku varieeruvust.
  2. Ostja arvestab, et tulenevalt puidu tekstuurist ja eripärast võib esineda tooni erinevusi, mida ei loeta puuduseks.
  3. Enne Tellimuse esitamist on Ostja kohustatud iseseisvalt tutvuma Kauba kvaliteeditingimusega, mis on avaldatud Müüja koduleheküljel www.vineerimaailm.ee.
 4. TELLIMUSE ESITAMINE JA KÄSITLEMINE
  1. Ostja esitab Müüjale Kaupade tellimiseks vastava Tellimuse (edaspidi "Tellimus"). Tellimuse esitab Ostja omal valikul kas elektroonilise kanali või telefoni teel.
  2. Täpne Kauba kogus, liik, maksetingimused, hind, mõõdud, tarneaeg ning transport lepitakse kokku iga Tellimuse puhul eraldi.
  3. Müüjal on õigus Ostjalt nõuda Tellimuse (kauba liik, kogus, maksumus, jmt) kinnitust taasesitamist võimaldavas vormis (e-kirja teel).
  4. Müügitingimused muutuvad siduvaks hetkel, millal klient kinnitab Tellimuse või tasub ettemaksu.
  5. Müüjal on õigus loobuda Tellimuse täitmisest juhul, kui Ostja rikub ettemaksu tasumise kohustust.
 5. HIND JA MAKSETINGIMUSED
  1. Kauba hind ning maksetingimused lepitakse kokku Tellimuse kinnitamisel.
  2. Juhul kui ei ole kokku lepitud teisiti, kohustub Ostja:
   1. tasuma ettemaksu Tellimusel näidatud tingimustel;
   2. tasuma enne Kauba vastuvõtmist kogu maksumuse, millest on maha arvatud juba tasutud ettemaks.
  3. Rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel on Müüjal õigus nõuda Ostjalt viivist 0,15% tasumata summalt päevas.
  4. Arve loetakse edastatuks, muu hulgas juhul, kui see edastatakse Ostja e-mailile ja sellest on möödunud üks tööpäev.
 6. TARNETÄHTAEG
  1. Tarnetähtaeg lepitakse kokku Poolte vahel
  2. Kui Müüjale selgub, et tarnetähtajast pole võimalik kinni pidada, informeerib ta sellest Ostjat hiljemalt 3 (kolm) päeva enne tarnetähtaega ning lepib Ostjaga kokku uue tarnetähtaja.
  3. Tarnetähtaja ületamisel on Ostjal õigus nõuda viivist 0,15% üleandmisega viivitatud Kauba maksumusest.
 7. KAUBA ÜLEANDMINE
  1. Kauba üleandmine Ostjale toimub Müüja laost pärast toodete eest täielikku tasumist ja vastuvõtmist kinnitavate saatedokumentide koostamist ning allkirjastamist.
  2. Müüja kohustused loetakse täidetuks Kauba valmispanekuga ja sellest Ostjale teatamisega. Ostjale läheb üle Kauba juhusliku hävimise ja kahjustamise riisiko alates ajast, kui ta satub Kauba vastuvõtmisega vastuvõtuviivitusse.
  3. Ostja satub vastuvõtuviivitusse kui viivitab kauba vastuvõtmisega rohkem kui 3 päeva. Sellisel juhul on Müüjal õigus nõuda lisaks viivisele Ostjalt hoiutasu 15 eurot iga viivitatud päeva eest ja 40 eurot kui Kauba maht ületab 1,5 m3.
  4. Ostja või tema poolt valitud isik kohustub Kauba vastuvõtmisel tellimusnumbrit esitades tõendama, et tal on õigus Kaup vastu võtta. Ostja võib edastada muu hulgas vedaja sõiduki numbri.
  5. Kauba üleandmine toimub reeglina Müüja laos asukohaga Jälgimäe tee 11, Saku vald või Sinikivi tee 6, Rae vald tööpäevadel (E-R) ajavahemikul 8.30 kuni 16.45, välja arvatud juhul, kui Pooled ei lepi kokku teisiti. Ladu täpsustatakse tellimise käigus või kui Ostjale edastatakse arve või teade Kauba valmispaneku kohta.
  6. Ostja poolt tellitud transporditeenus osutatakse peale toodete eest täielikku tasumist ning see toimub Müüja ja Ostja vahel ainult eraldi sõlmitava kokkuleppe alusel.
 8. PRETENSIOONID
  1. Kauba vastavust kogusele ja liigile peab Ostja kontrollima Kauba vastuvõtmisel ning teatama mittevastavusest koheselt Müüjale.
  2. Varjatud puudustest, see tähendab puudused, mida ei saanud visuaalselt kontrollida Kauba üleandmisel tuleb teatada hiljemalt 5 tööpäeva jooksul Kauba üleandmisest. Kui puudus on seotud toote kvaliteediga, peab see olema fikseeritud koheselt pildimaterjaliga ning hoiustatud nii, et hiljem oleks võimalik kontrollida selle mittevastavust. Hilisemaid pretensioone puuduste kohta ei rahuldata.
  3. Müüja ei vastuta puuduste eest, mis on Kaubale tekkinud Ostja tegevuse tõttu - näiteks ebakorrektse transpordi, paigalduse, kasutamise või hooldamise tagajärjel tekkinud puudused jmt.
  4. Pretensiooni esitamisel tuleb mittevastavust võimalikult täpselt kirjeldada, muu hulgas lisada pildimaterjal.
  5. Müüja kohustub pretensiooni läbi vaatama ja sellele vastama 7 (seitsme) päeva jooksul alates pretensiooni vastuvõtmisest. Müüja poolt aktsepteeritud pretensiooni korral kohustub Müüja parandama või asendama toote või teenuse oma kuludega mõistliku aja jooksul.
 9. OMANDIRESERVATSIOON
  1. Toote omandiõigus läheb Müüjalt Ostjale üle alles pärast toote hinna täielikku tasumist.
 10. LÕPPSÄTTED
  1. Kõik erimeelsused lahendatakse poolte vaheliste läbirääkimistega. Kokkuleppe mittesaavutamisel on mõlemal poolel õigus kasutada kõiki seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.
  2. Lepingu üksiku sätte kehtetus ei vabasta Pooli Lepingu teiste sätete täitmise kohustusest ega too kaasa kogu Lepingu või Lepingu teiste sätete kehtetust. Sellise sätte ilmnemisel teevad Pooled oma parimad jõupingutused sätte asendamiseks nii, et uus säte täidaks võimalikult suures ulatuses seda eesmärki, mis oli kehtetul sättel.
  3. Pooled teevad koostööd, järgivad hea usu põhimõtteid, arvestades üksteise huvidega, et tagada Lepingu efektiivne täitmine.
  4. Lepingu täitmisega seotud info edastamisel ja edastamise viisi valimisel arvestatakse teate olulisust teisele poolele.

Sellel veebilehel kasutatakse kasutajamugavuse suurendamise ja toimimise parandamise eesmärgil “küpsiseid”, rohkem saate lugeda selle kohta “küpsiste poliitikast”, tutvuge ka “Andmekaitsereeglitega”.