Klavis Oü Üldised Müügitingimused

 1. MÜÜGITINGIMUSTE OLEMUS JA MÕISTED
  1. Klavis OÜ (edaspidi Müüja või Pool) üldised müügitingimused (edaspidi: Müügitingimused) kehtivad Klavis OÜ ja Ostja (edaspidi ka Pool) vahel sõlmitud kirjalike ja suuliste kokkulepete kohta, kui lepingus ei ole kokku lepitud teisiti.
  2. Klavis OÜ üldised müügitingimused kehtivad alates 03.06.2015.a
  3. Leping – Müüja ja Ostja vaheline kirjalik või suuline kokkulepe. Leping on sõlmitud, kui pooled on Lepingu allkirjastanud. Suulised kokkulepped kehtivad lepinguna ainult siis, kui Ostja on kauba/teenuse eest eelnevalt tasunud.
  4. Pakkumus – Ostja ostusoovist (hinnaküsimisest) lähtuv Müüja poolne hinnapakkumine toodete/teenuste müügiks. Pakkumus kehtib vastavalt selles näidatud kehtivusajale kuid mitte kauem kui 14 (neliteist) päeva selle esitamisest.
  5. Müügitellimus või reserveering (edaspidi Tellimus) -  Ostja poolt aktsepteeritud pakkumise  põhjal vormistatud tellimus või Ostjale reserveeritud materjali kinnitus. Tellimus jõustub ettemakse laekumisel või tellimuse kirjalikul kinnitamisel juhul, kui ettemaksu ei ole nõutud.
  6. Toode – vineermaterjal või toodang tootmisest.
  7. Teenus  - Ostja materjalist selle töötlemisega seotud teenuse osutamine lähtuvalt Müüja tehnoloogilistest võimalustest.
 2. TELLIMUSE KÄSITLEMINE JÕUSTUMINE, LOOBUMINE JA TAGANEMINE
  1. Poolte vahelise võlasuhte aluseks on Ostja nõustumine Müüja esitatud pakkumusega ja sellekohaselt vormistatud tellimus.
  2. Jõustunud tellimuses muudatusi teha ei saa, muudatused vormistatakse uue tellimusena.
  3. Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest juhul, kui Ostja ei ole tasunud ettemaksu 7 (seitsme) päeva jooksul alates ettemaksu nõude esitamisest.
  4. Juhul kui Ostja taganeb tellimusest või ei võta valmistatud toodet vastu 30 (kolmekümne) päeva jooksul pärast Ostja teavitamist tellimuse valmimisest on Müüjal õigus võõrandada toode kulude katteks ning Ostja ei oma sellest tulenevalt mingeid nõudeid Müüja vastu. 
  5. Ostja loobumisel tehtud ettemaksu ei tagastata ja ta on kohustatud hüvitama Müüjale kõik tellimusest loobumisega tekitatud kahjud.
  6. Tellimusest võib taganeda ainult Müügitingimustes ja seaduses sätestatud juhtudel.
 3.  HIND JA MAKSETINGIMUSED
  1. Toote või teenuse hind ning maksetingimused on fikseeritud lepingus või tellimuses. 
  2. Juhul kui lepingus ei ole kokku lepitud teisiti kohustub Ostja:
   1. tasuma ettemaksu lepingus või tellimuses fikseeritud ulatuses.
   2. tasuma enne toote kättesaamist tellimuse maksumuse, millest on maha arvatud juba tasutud ettemaks.
   3. arve vaidlustamisel tasuma esmalt kogu arve täieliku summa.
   4. tasuma viivist tähtaegselt tasumata summadelt (v.a. ettemaks) 0,5% päevas.
  3. Müüjal on õigus nõuda Ostjalt toote Müüja laos hoiustamise eest tasu vastavalt kehtivale hinnakirjale, juhul kui pärast müüjapoolse valmimise teavituse saamist kestab ostjapoolne hoiustamine rohkem kui 7 (seitse) päeva Müüja laos.
 4. TARNETÄHTAEG
  1. Kui lepingus ei ole sätestatud teisiti loetakse toote tarnetähtaja alguseks Ostja poolt tellimuse eest tehtud ettemakse tasumise kuupäev. Juhul kui tellimuse täitmiseks on vajalik teostada täiendavaid kontrollmõõtmisi, loetakse toote tarnetähtaja alguseks Ostja poolt lõplike jooniste kinnitamise kuupäev.
  2. Müüja teavitab Ostjat toote valmimisest Ostja poolt edastatud kontaktidel.
  3. Kui Müüjale selgub, et tarnetähtajast pole võimalik kinni pidada, informeerib ta sellest Ostjat hiljemalt 3 (kolm) päeva enne tarnetähtaega ning lepib Ostjaga kokku uue tarnetähtaja.
 5. KAUBA ÜLEANDMINE JA KVALITEET
  1. Kauba üleandmine Ostjale toimub Müüja laost peale toodete eest täielikku tasumist ja vastuvõtmist kinnitavate saatedokumentide koostamist ja allkirjastamist.
  2. Ostja kohustub kontrollima toote või teenuse kvaliteedi ja koguse vastavust tellimusele toote üleandmise hetkel. Avastatud puudustest peab ostja Müüjat viivitamatult teavitama, kuid hiljemalt 7 (seitsme) päeva jooksul toote Ostjale üleandmisest. Hilisemaid pretensioone puuduste kohta ei rahuldata.
  3. Näidiseid ja kirjeldusi kasutatakse toodete kvaliteedi ligikaudseks määramiseks. Toodete puhul arvestatakse  materjali looduslikku varieeruvust.
  4. Ostja poolt tellitud transporditeenus osutatakse peale toodete eest täielikku tasumist ning see toimub Müüja ja Ostja vahel ainult eraldi sõlmitava kokkuleppe alusel.
  5. Ostja kohustub tagama enda või oma volitatud esindaja kohaloleku toodete üleandmisel ja teenuse vastuvõtmisel Ostja juures.
 6. MÜÜJA VASTUTUS
  1. Müüja vastutab üleandmise hetkel avastatud puuduste eest.
  2. Toote juhusliku hävimise ja kahjustumisega seotud risk läheb Ostjale üle toote üleandmisel.
  3. Toote omandiõigus läheb Müüjalt Ostjale üle alles pärast toote hinna täielikku tasumist.
  4. Müüja ei vastuta puuduste eest, mis on tootele tekkinud Ostja süüst- või hoolimatusest tulenevalt (näiteks toote ebakorrektse transpordi, paigalduse,  kasutamise või hooldamise tagajärjel tekkinud puudused jmt).
  5. Toote garantii kehtib vastavalt kehtivale seadusandlusele.
  6. Müüjal on õigus üldiseid müügitingimusi ühepoolselt muuta.​
 7. PRETENSIOONI ESITAMISE ÕIGUS
  1. Pretensiooniga saab pöörduda Müüja kontorisse aadressil: Jälgimäe tee 11 Tänassilma Tehnopark, Saku vald või saates selle e-postiga aadressil info@vineerimaailm.ee. Esitada tuleb täidetud pretensiooni vorm vastavalt nõuetele, toote eest tasumist tõendav dokument ning fotod puudusest.
  2. Müüja kohustub pretensiooni läbi vaatama ja sellele vastama 7 (seitsme) päeva jooksul alates pretensiooni vastuvõtmisest. Müüja poolt aktsepteeritud pretensiooni korral kohustub Müüja parandama või asendama toote või teenuse oma kuludega mõistliku aja jooksul.
  3. Kõik erimeelsused lahendatakse poolte vaheliste läbirääkimistega. Kokkuleppe mittesaavutamisel on mõlemal poolel õigus kasutada kõiki seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.